Coordenadas 5198

Fecha de subida 23 de noviembre de 2016

Fecha de realización noviembre 2016

 • Valoración

   
 • Información

   
 • Fácil de seguir

   
 • Entorno

   
-
-
1.642 m
578 m
0
5,2
10
20,81 km

Vista 1978 veces, descargada 15 veces

preto de Céramo, Galicia (España)

En Galego, Castellano, Français, English.

Galego
Esta ruta comeza no Alto do Couto no municipio de Folgoso do Courel. Para chegar a ese lugar partiremos de Seoane do Courel ou da Seara. Vindo pola A6 desviarémonos en Pedrafita do Cebreiro cara ó Cebreiro pola estrada LU-633 en dirección a Samos. Pasado o quilómetro 9, tomamos á esquerda pola LU-651 que nos levará a Seoane do Courel. Desde alí, á entrada, viraremos á esquerda para seguir pola LU- P-1303 que pasa polo cámping e as ruínas do castelo de Carbedo. Pouco despois do quilómetro 10 veremos á esquerda un estanque. Alí, á beira, podemos deixar o coche ou, se continuamos uns cen metros, no comezo da ruta nunha pista á dereita, xa despois da curva cando a estrada descende, .
Comezamos o ascenso cara ao Formigueiros, primeiro con pendente suave e logo máis dura. Abandonaremos a pista nun dos tres principais accesos. Á dereita veremos primeiro unha roza polo que se pode subir. Máis adiante e marcado cun fito de pedras soltas á dereita da pista, veremos outra subida entre a vexetación. Esta é a que escollemos porque é máis cómoda, aínda que teña máis pendente. Na baixada optamos por facelo por unha roza situada máis ao oeste ata chegar de novo á pista que abandonamos no ascenso. Neste momento estamos na Boca da Rogueira. Continuamos, de fronte, subindo polo Teso das Papoulas e baixando logo ata a Campa da Lucenza onde tomaremos a pista á dereita en dirección ao Miradoiro de Polín. Desde o miradoiro regresamos pola mesma pista e no lugar onde vexamos un indicador (case non se le debido á acción do sol e a auga) viraremos á esquerda seguindo a senda que nos levará ás Fontes do Cervo.
O manancial da esquerda, mirando de fronte, é de augas calcárias e o da dereita de augas ferruxinosas. Volvemos cara atrás ata o lugar onde un indicador sinala a dirección das fontes e a Devesa da Rogueira. Seguimos á dereita ata atopar o indicador da baixada pola Devesa cara á Aula da Natureza, xa na proximidade da aldea de Moreda. Atravesámola por unha das dúas rúas de entrada, pasamos unha pequena praza e viramos á esquerda para, despois de pasar unha pequena capela, continuar por un carreiro que vai virando cara á dereita. Ao pouco, aparecerá un panel informativo sobre o poeta do Courel, Uxío Novoneyra, e veremos alén do val a aldea de Parada de onde el era nativo.
Este carreiro irá levando polo Monte Cido, na Serra das Travesas, cara á aldea de Esperante, despois de cruzar o Carrozo de Muinelo e ascender por un souto poboado de castiñeiros centenarios. Chegados a Esperante tomamos á esquerda dunha casa que atopamos de fronte para continuar por un camiño, en pendente, que nos achegará á igrexa de San Pedro, dos séculos XVI - XVIII. Nesta parroquia, en Carbedo onde existen as ruínas dun castelo, atopouse unha tabula hospitalis en bronce cun texto en latín. O Monte Cido é rico en vestixios arqueolóxicos xa que nel existen un castro e unha necrópole.
Pasada a igrexa cruzaremos a ponte e seguiremos, cara á esquerda, en dirección a Seoane onde chegaremos despois de percorrer algo máis de 1 Km.
Se nos desprazamos nun só automóbil, en Seoane hai taxis que por uns 10 € achegarannos ao Alto do Couto a recoller o vehículo. Se queremos durmir alí, en Seoane, existen dúas casas de turismo rural: Casa Ferreiro e Casa Valín outra tamén na Aldea do Mazo, con ese nome, e que dispón tamén de apartamentos. Podemos comer ou cear nas casas rurais e noutros bares que alí hai.

Mapa Topográfico MTN25 157-1
Coordenadas Alto do Couto: 42º36’56,0’’ N //// 7º5’50,1’’ W.


Castellano

Esta ruta comienza en el Alto do Couto en el municipio de Folgoso do Courel. Para llegar a ese lugar partiremos de Seoane do Courel o de A Seara. Viniendo por la A6 nos desviaremos en Pedrafita do Cebreiro hacia O Cebreiro por la carretera LU-633 en dirección a Samos. Pasado el kilómetro 9, tomamos a la izquierda por la LU-651 que nos llevará a Seoane do Courel. Desde allí, a la entrada, giraremos a la izquierda para seguir por la LU-P-1303 que pasa por el camping y las ruinas del castillo de Carbedo. Poco después del kilómetro 10 veremos a la izquierda un estanque. Allí, al lado, podemos dejar el coche o, si continuamos unos cien metros, en el comienzo de la ruta en una pista a la derecha, ya después de la curva cuando la carretera desciende.
Comenzamos el ascenso hacia el Formigueiros, primero con pendiente suave y luego más dura. Abandonaremos la pista en uno de los tres principales accesos. A la derecha veremos primero un desbroce por el que se puede subir. Más adelante y marcado con un hito de piedras sueltas a la derecha de la pista, veremos otra subida entre la vegetación. Esta es la que escogemos porque es más cómoda, aunque tenga más pendiente. En la bajada optamos por hacerlo por un desbroce situado más al oeste hasta llegar de nuevo a la pista que abandonamos en el ascenso. En este momento estamos en la Boca da Rogueira. Continuamos, de frente, subiendo por el Teso das Papoulas y bajando luego hasta la Campa da Lucenza donde tomaremos la pista a la derecha en dirección al Mirador de Polín. Desde el mirador regresamos por la misma pista y en el lugar donde veamos un indicador (casi no se lee debido a la acción del sol y el agua) giraremos a la izquierda siguiendo la senda que nos llevará a las Fontes do Cervo.
El manantial de la izquierda, mirando de frente, es de aguas calcáreas y el de la derecha de aguas ferruginosas. Volvemos hacia atrás hasta el lugar donde un indicador señala la dirección de las fuentes y la Devesa da Rogueira. Seguimos a la derecha hasta encontrar el indicador de la bajada por la Devesa hacia el Aula da Natureza, ya en la proximidad de la aldea de Moreda. La atravesamos por una de las dos calles de entrada, pasamos una pequeña plaza y giramos a la izquierda para, después de pasar una pequeña capilla, continuar por un sendero que va virando hacia la derecha. Al poco, aparecerá un panel informativo sobre el poeta del Courel, Uxío Novoneyra, y veremos al otro lado del valle la aldea de Parada de donde él era nativo.
Este sendero nos irá llevando por el Monte Cido, en la Serra das Travesas, hacia la aldea de Esperante, después de cruzar el Carrozo de Muinelo y ascender por un souto poblado de castaños centenarios. Llegados a Esperante tomamos a la izquierda de una casa que encontramos de frente para continuar por un camino, en pendiente, que nos acercará a la iglesia de San Pedro, de los siglos XVI - XVIII. En esta parroquia, en Carbedo donde existen las ruinas de un castillo, se encontró una tabula hospitalis en bronce con un texto en latín. El Monte Cido es rico en vestigios arqueológicos ya que en él existen un castro y una necrópolis.
Pasada la iglesia cruzaremos el puente y seguiremos, hacia la izquierda, en dirección a Seoane adonde llegaremos después de recorrer algo más de 1 Km.
Si nos hemos desplazado en un solo automóvil, en Seoane hay taxis que por unos 10 € nos acercarán al Alto do Couto a recoger el vehículo. Si queremos dormir allí, en Seoane, existen dos casas de turismo rural: Casa Ferreiro y Casa Valín otra también en la Aldea do Mazo, con ese nombre, y que dispone también de apartamentos. Podemos comer o cenar en las casas rurales y en otros bares que allí hay.

Mapa Topográfico MTN25 157-1
Coordenadas Alto do Couto: 42º36’56,0’’ N //// 7º5’50,1’’W.Français

Cette route commence en le Alto do Couto dans la commune de Folgoso do Courel. Pour arriver à ce lieu nous partirons de Seoane do Courel ou de A Seara. En venant par la A6 nous dévierons en Pedrafita do Cebreiro vers O Cebreiro par la route LU-633 en direction à Samos. Passé le kilomètre 9, nous prenons à la gauche par la LU-651 qu'il nous portera à Seoane do Courel. Depuis là, à l'entrée, nous tournerons à la gauche pour suivre par la LU-P-1303 qu'il passe par le camping et les ruines du château de Carbedo. Bientôt après du kilomètre 10 nous verrons à la gauche un bassin. Là, au côté, nous pouvons laisser la voiture ou, si nous continuons quelques cent mètres, déjà après la courbe lorsque la route il descend, dans le début de la route dans une piste à la droite.
Nous commençons l'hausse vers le Formigueiros, d'abord avec pente douce et après plus dure. Nous abandonnerons la piste en un des trois principaux accès. À la droite nous verrons d'abord un débroussaillement pour lequel se peut monter. Il plus avance et marqué avec une borne de pierres tu relâches à la droite de la piste, nous verrons une autre montée entre la végétation. Celle-ci est celle qui nous choisissons parce qu'il est plus confortable, bien que ait plus pendant. En la descendue nous optons par le faire par un débroussaillement situé plus à l'ouest jusqu'à arriver de nouveau à la piste qu'abandonnons dans l'hausse. Dans ce moment nous sommes dans la Boca da Rogueira. Nous continuons, de front, en montant par le Teso das Papoulas et en descendant après jusqu'à la Campa da Lucenza où prendrons la piste à la droite en direction au Mirador de Polín. Depuis le mirador nous rentrons par la même piste et dans le lieu où nous voyions un indicateur (presque il ne se lit pas en raison de l'action du soleil et l'eau) nous tournerons à la gauche en suivant le sentier qui nous portera aux Fontes do Cervo.
Le source de la gauche, en regardant de front, est d'eaux calcaires et le de la droite d'eaux ferrugineuses. Nous revenons vers derrière jusqu'au lieu où un indicateur signale la direction des sources et la Devesa da Rogueira. Nous suivons à la droite jusqu'à trouver l'indicateur de la descendue par la Devesa vers le Aula da Natureza, déjà dans la proximité de la bourgade de Moreda. Nous la traversons par une des deux rues d'entrée, nous passons une petite place et nous tournons à la gauche pour, après passer une petite chapelle, continuer par un sentier que va tournait la sienne vers la droite. Au peu de, apparaîtra un panneau informatif sur le poète du Courel, Uxío Novoneyra, et verrons à l'autre côté de la vallée la bourgade de Parada d'où il était natif.
Ce sentier nous ira en portant par la Monte Cido, en la Serra das Travesas, vers la bourgade de Esperante, après croiser le Carrozo de Muinelo et monter par un souto peuplé de châtaigniers centenaires. Arrivés à Esperante prenons à la gauche d'une maison que nous trouvons de front pour continuer par un chemin, en pendant, que nous rapprochera à l'église de Saint Pierre des siècles XVI - XVIII. Dans cette paroisse, en Carbedo où existent les ruines d'un château, s'a trouvé une tabula hospitalis en bronze avec un texte en latin. La Monte Cido est riche en des vestiges archéologiques puisqu'en il ils existent un castro et une nécropole.
Passée l'église nous croiserons le pont et nous suivrons, vers la gauche, en direction à Seoane où arriverons après parcourir quelque chose plus de 1 Km.
Si nous nous sommes décalés dans une seule automobile, en Seoane y a des taxis que par 10 € ils nous rapprocheront au Alto do Couto à ramasser le véhicule. Si nous voulons dormir ils là, a Seoane, existent deux maisons de tourisme rural: Casa Ferreiro et Casa Valín autrui aussi dans la Aldea do Mazo, avec ce nom, et que dispose aussi d'appartements. Nous pouvons manger ou dîner dans les maisons rurales et dans autres bars qu'il là y a.

Carte Topographique MTN25 157-1
Coordonnées Alto do Couto: 42º36’56,0’’ N /// 7º5’50,1’’ W

English

This route starts at Alto do Couto in Folgoso do Courel. To arrive at this place, we leave from Seoane do Courel or de A Seara. Coming from A6 road we take Pedrafita do Cebreiro road to Cebreiro taking LU-633 road towards Samos. We leave behind the 9 kilometer and we turn left going to LU-651. This road goes to Seoane do Courel. From there, in the entrance, we turn left and we continue in LU-P-1303. This road crosses a camping and the Carbedo’s castle ruins. Just over the ten kilometer, we see a pond on the left. There, beside, we can leave the car. Also, you can drive one hundred meters more or less and there is a strip on the right to park the car, just in the path start, where the road goes down.
We start the ascent to Formigueiros, first of all, with a soft slope and after that, harder. We leave the track in one of the principals access. On the right, we see firstly a grubbing that can be the strip for going up. After that we see another climb between the vegetation, indicated by a landmark of stones on the right of the track. We choose that one because it is more comfortable despite the harder ascent. At the downhill, we choose a grubbing located in the westernmost until reaching again the track we had left in the ascent. In this moment we are in Boca da Rogueira. We continue straight going up Teso das Papoulas and going down until Campa da Lucenza, where we take the track on the right directed to viewpoint of Polín. From the viewpoint we go back by the same track and we will have to look for a sign (it is almost erased by water and sun action) to turn left, taking the track that continues to Fontes do Cervo.
Looking from the front, the left spring has calcareous water and the right one has ferruginous water.
We go back, until there is a signal which indicates the springs and Devesa da Rogueira. We continue to the right until finding the down sign to Nature Knowledge Hall, in Moreda’s place proximity. We pass by one of the entrance streets, we pass through a little square and we turn left in order to pass a little chapel. We continue a track that moves to right. Then, we will see a sign about the poet of Courel, Uxío Novoneyra, and we will see, on the other side of the valley the Parada village where he was born.
This track continues Monte Cido, in Serra das Travesas, in direction to Esperante village, after crossing Carrozo de Muinelo and ascending a forest of ancient chestnut trees.
We arrive to Esperante and turn left near a house we see in front of us. We continue a track, steeply, which approach us to San Pedro church (XVI-XVIII). In this parish, in Carbedo, where there are a castle ruins, a tabula hospitalis was found. It was made by bronze and it has latin texts. The Monte Cido is rich in archaeological remains because it is a fortification and a necropolis.
We pass the church and we cross the bridge and we turn left, in direction to Seoane. Seoane is a kilometer away from there.
If we don’t have a car, in Seoane there are taxis. They will take us to Alto do Couto to pick our own car paying 10 € more or less.
If we want to sleep in Seoane, there are two country house lodges: Casa Ferreiro and Casa Valín. In Aldea do Mazo there is another which is called Casa Valín as well. The last one has apartments. We can have lunch or dinner in these country houses or in others bars in the zone.
Topographical map MTN25 157-1
Coordinates Alto do Couto: 42º36’56,0’’ N /// 7º5’50,1’’ W
Foto

Moreda

Lugar da parroquia de San Xoán de Seoane
Panoramica

Mirador de Polín

1,374 m. Dende alí veremos a aldea de Moreda e a Devesa da Rogueira
Cima

Formigueiros

O Pico máis alto do Courel, 1.639 m. Ao W - SW quedan o Pía Paxaro e Penaboa
Intersección

Subida a Formigueiros

Hai na pista un milladoiro de pedras, á dereita. Por aí subiremos aínda que teña máis pendente que o primeiro acceso que está rozado. A baixada será por un claro rozado máis ao oeste que o da subida.
Fuente

Fontes do Cervo

Dúas fontes: Ao fronte, a da esquerda e de augas calcáreas e a da dereita ferruxinosas
Sitio relixioso

Igrexa de San Pedro de Esperante

É a igrexa parroquial de Esperante. Foi construída entre os séculos XVI e XVIII.

3 comentarios

 • lolecho 24-nov-2016

  Impresionante ruta na que se pode disfrutar das paisaxes mais emblematicas do Caurel, as preciosas vistas dende o Formigueiro, a campa da Lucenza, dende donde se pode un achegar a lagoa, o mirador do Polin a baixada pola Devesa da Rogueira e a ruta polo monte Cido. Non ten desperdicio.

 • frufruorigami 28-dic-2016

  Seguro que haré esta ruta, ya que está tan bien explicada que solo con leer el texto parece que ves dónde estás en cada momento.

 • frufruorigami 28-dic-2016

  Con perfiles de Wikiloc así da gusto hacer senderismo. El miedo a perdernos que tenemos las personas a las que nos cuesta orientarnos con planos desaparece gracias a las tremendas explicaciones. ¡Muchas gracias!

Si quieres, puedes o esta ruta